Pravidlá bonusového programu


 • Platnosť predajnej akcie od 1.3.2019 do 31.8.2019.
 • Minimálny nákup výrobkov TORK za 140 Eur bez DPH.
  Za každých 140 Eur bez DPH dostane zákazník jednu MALL poukaz v hodnote 10 Eur.
  (Napr.: Nákup má hodnotu 1000 Eur bez DPH, zákazník dostane 7 poukazov
  Zaokrúhľujeme vždy smerom dole.)
 • Platí iba pre koncového zákazníka. Zákazník nesmie byť subdealerom distribučného partnera.
 • Vyhradzujeme si právo vyžiadať originál dokladu u distribútora.
 • Pokiaľ distribučný partner vystaví na zakúpený tovar dobropis, musí to bez meškania nahlásiť na email: lucie.ilincev@foxhunter.cz.
 • Ak distribútor vystaví na zakúpený tovar dobropis a zákazník už poukážku obdržal, je povinný ju vrátiť.
 • Poukážky budú zasielané začiatkom nasledujúceho mesiaca po vyhodnotení. Najneskôr do 15. nasledujúceho mesiaca.

Všeobecné podmienkya ochrana osobných údajov

Prehlasujem, že som sa oboznámil s pravidlami Bonusového programu.

Týmto dávam súhlas na uloženie mojich osobných údajov v databáze organizátora - Essity Czech Republic s.r.o. so sídlom Sokolovská 94/100, 186 00 Praha 8.

Udeľujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov za účelom realizácie Bonusového programu uvedeným organizátorom, t.j. Essity Czech Republic s.r.o., so sídlom Sokolovská 94/100, 186 00 Praha 8.

Dávam súhlas k tomu, aby organizátor programu spoločnosť Essity Czech Republic s.r.o., ako správca mojich osobných údajov, poveril spracovaním osobných údajov reklamnú agentúru Fox Hunter s.r.o., Přemyslovská 211, 130 00 Praha 3.

Súhlasím s tým, že poverená reklamná agentúra Fox Hunter s.r.o., Přemyslovská 211, 130 00 Praha 3 môže používať moje osobné údaje na zasielanie informácií a ponúk spojených s Bonusovným programom a s ich využitím formou elektronickej aj písomnej komunikácie v súlade s právnym poriadkom ČR.

Prehlasujem, že som bol informovaný o právach, ktoré mám v súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Essity Czech Republic s.r.o. so sídlom Sokolovská 94/100, 186 00 Praha 8.

Prehlasujem, že som bol informovaný o právach kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Essity Czech Republic s.r.o. so sídlom Sokolovská 94/100, 186 00 Praha 8.


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Organizátor Bonusového programu je spoločnosť Essity Czech Republic s.r.o., so sídlom Sokolovská 94/100, Praha 8, 186 00, IČO: 48536466, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 19108 („Správca“), má záujem spracovávať informácie týkajúce sa zákazníkov („subjekty údajov“). Informácie týkajúce sa subjektov údajov predstavujú tzv. osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“).

Osobné údaje subjektov údajov majú byť Správcom spracovávané pre účely bonusového programu, K spracovaniu osobných údajov pre vyššie uvedené účely je vyžadovaný súhlas subjektu údajov. Udelenie takéhoto súhlasu je plne dobrovoľné. Subjekt údajov má navyše právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Správcovi. V takomto prípade bude spracovávanie osobných údajov vykonávané na základe odvolaného súhlasu bezodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovávania v období pred jeho odvolaním.

V prípade, že subjekt údajov udelí Správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov, budú jeho/jej osobné údaje spracovávané (a) v rozsahu kontaktných údajov (meno, priezvisko, emailová adresa, poštová adresa, na ktorú budeme môcť zasielať darčekové poukazy, telefón, názov spoločnosti) a (b) po dobu 5 rokov odo dňa 1.3.2019.

Osobné údaje subjektov údajov nebudú poskytované tretím stranám alebo do tretích krajín.

Subjekt údajov má právo požadovať od Správcu prístup ku svojim osobných údajom (čl.15 GDPR), ich opravu alebo výmaz (čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), prípadne obmedzenie spracovania (čl.18 GDPR). Subjekt údajov má ďalej právo vzniesť námietku proti vykonávanému spracovaniu (čl. 21 GDPR). Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajov právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Správcovi. Subjekty údajov môžu v otázkach spracovania svojich osobných údajov kontaktovať Správcu, a to na vyššie uvedenej adrese.

Pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Správcu so žiadosťou o zjednanie nápravy. Ak bude žiadosť subjektu údajov uznaná oprávnenou, Správca bezodkladne odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť subjektu údajov podať sťažnosť priamo Úradu pre ochranu osobných údajov.

Subjekt údajov týmto súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Správcom pre účely, v rozsahu a po dobu špecifikovanú vyššie. Subjekt údajov berie na vedomie, že Správca bude tento súhlas archivovať za účelom plnenia právnej povinnosti Správcu byť schopný doložiť, že subjekt údajov dal súhlas s vykonávaným spracovaním.


Organizátor si vyhradzuje právo v priebehu Programu kedykoľvek jednostranne a bez ďalšieho odôvodnenia zmeniť Pravidlá, ako aj ukončiť/ zrušiť Program. Zmeny nebudú mať spätnú účinnosť. Účastníci berú na vedomie a výslovne súhlasia s tým, že v tejto súvislosti im nevzniknú žiadne nároky voči organizátorovi. Akékoľvek zmeny Pravidiel budú bez zbytočného odkladu zverejnené prostredníctvom internetovej stránky www.10.torkbonus.sk.

Spracovávateľ sa zaväzuje zaistiť mlčanlivosť o získaných dátach v rámci tejto promo akcie a ich použitie len pre potreby plynúce z pravidiel promo akcie.